مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (779)

انواع کارتهای اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………….42انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت………………………………………………………………………………………………..44انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد………………………………………………………………………………47مسائل و مشکلات کارتهای اعتباری(بانکی)…………………………………………………………………………………..48پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………………49تعریف پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………..49اهمیت و مزایای پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..50انواع پول الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………..54معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی…………………………………………………………………………………….55پرداخت الکترونیکی صورت حسابها………………………………………………………………………………………………57بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (778)

1-5-1 تعریف مفهومی متغیرها135-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها13فصل دوم: ادبیات تحقیقمقدمه162-1 دینداری162-1-1 نگرش های مذهبی172-1-2 کارکردهای دین و ضرورت وجوه دین182-1-3 کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری202-1-4الگوهای دینداری242-1-5نظریه های مربوط به دینداری272-1-6 ادامه مطلب…

By 92, ago